Buurt & Co. | maart 2018

Algemeen
Buurt&Co voert de volgende concepten uit:

– BuurtKadoos heeft als doel de vergroting van de naambekendheid van haar opdrachtgevers. BuurtKadoos is een advertentiemedium ten behoeve van kleine en grote ondernemingen. Namens hen verstuurt Buurt&Co aan aanbieding of verwelkoming, gericht aan verhuizers of potentiele verhuizers binnen vooraf geselecteerde verspreidingsgebieden.
– InspiratieKadoos heeft als doel de vergroting van naamsbekendheid van haar opdrachtgevers. InspiratieKadoos is een advertentiemedium ten behoeve van kleine en grote ondernemingen. Namens hen produceert Buurt&Co een welkomstdoos met meerdere aanbiedingen of verwelkomingen van lokale en landelijke deelnemers, gericht aan de bewoners of toekomstige bewoners van nieuwbouwhuizen.
– Wander heeft als doel het vergroten van de naambekendheid van haar opdrachtgevers. Wander is een advertentiemedium ten behoeve van kleine en grote opdrachtgevers in de toeristische sector. Namens hen produceert Buurt&Co een doos met meerdere aanbiedingen of verwelkomingen van lokale deelnemers, gericht aan bezoekers van de stad.
– DealDichtbij heeft als doel de vergroting van het aantal bezoeken naar de ondernemingen van haar opdrachtgevers. DealDichtbij is een advertentiemedium ten behoeve van kleine en grote ondernemingen. Namens hen biedt Buurt&Co aanbiedingen aan via haar website en e-mailprogramma’s, gericht aan buurtbewoners.

Artikel 1 | Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– “Buurt&Co”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buurt&Co B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, mede handelende onder de naam “BuurtKadoos”, “InspiratieKadoos”, ‘‘DealDichtbij’’ en “Wander”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51753073.
– “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon in wiens opdracht en/of te wiens behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd en/of diensten worden verricht en/of zaken worden geleverd.
– “Overeenkomst”: de door Buurt&Co en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst; – “BuurtKadoos”: dienst waarbij Buurt&Co namens Opdrachtgever aan verhuizers in bepaalde verspreidingsgebieden aanbiedingen verstuurt die in de vorm van vouchers worden aangeboden.
– “InspiratieKadoos”: dienst waarbij Buurt&Co namens Opdrachtgever voor bewoners of toekomstige bewoners van nieuwbouwhuizen een welkomstcadeau produceert.
– “Wander”: dienst waarbij Buurt&Co namens Opdrachtgever een doos met meerdere aanbiedingen of verwelkomingen produceert.
– “DealDichtbij”: dienst waarbij Buurt&Co via haar website en e-mailprogramma’s aanbiedingen presenteert aan buurtbewoners.
– “Voucher”: tegoedbon of advertentie aangeboden door Opdrachtgever aan ontvangers, vervaardigd en geleverd door Buurt&Co.
– “Aanbieding”: een door Opdrachtgever of Buurt&Co namens Opdrachtgever aan een ontvanger gericht aanbod, opgenomen in een door Buurt&Co vervaardigde voucher.
– “Verspreidingsgebied”: buurt of gebied waarbinnen Buurt&Co het BuurtKadoos-concept uitvoert.

Artikel 2 | Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en rechtshandelingen anderszins tussen Buurt&Co en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van de inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 | Offertes
3.1 Alle door Buurt&Co verstrekte offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij door Buurt&Co uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Alle in offertes en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Buurt&Co heeft het recht haar aanbod c.q. offerte binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van de offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.

Artikel 4 | Overeenkomsten
4.1 De Overeenkomst tussen Buurt&Co en Opdrachtgever komt tot stand na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde schriftelijke Overeenkomst. Dit kan ook plaatsvinden met ondertekening op een smartphone of tablet.
4.2 Eventuele aanvullingen c.q. veranderingen op de Overeenkomst zijn slechts van toepassing nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Buurt&Co.

Artikel 5 | Toepasselijkheid van Artikel 6, 7 en 8
5.1 Artikel 6, 7 en 8 zijn alleen van toepassing op het concept BuurtKadoos.

Artikel 6 | Overeenkomst – BuurtKadoos
6.1 De Overeenkomst heeft in beginsel de strekking dat Buurt&Co namens Opdrachtgever aanbiedingen verstuurt aan verhuizers en adressen van potentiële verhuizers van door Opdrachtgever geselecteerde verspreidingsgebieden.
6.2 Opdrachtgever geeft in de Overeenkomst aan in welke verspreidingsgebieden Buurt&Co de Buurtkadoos dient te verstrekken.
6.3 Buurt&Co behoudt zich het recht voor aanpassingen van beperkte aard in de samenstelling van verspreidingsgebieden, die dienen ter verbetering van het bereik voor de opdrachtgever, eenzijdig door te voeren. De opdrachtgever zal hierover geïnformeerd worden.
6.4 De uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot een aangewezen verspreidingsgebied vangt aan op het moment dat de BuurtKadoos in het betreffende gebied wordt verspreid. Vanaf dat moment is er sprake van een geactiveerd verspreidingsgebied en zullen er gedurende het overeengekomen aantal maanden verzendingen worden verricht door Buurt&Co.
6.5 Zodra een verspreidingsgebied, waarop Opdrachtgever zich heeft ingeschreven, is geactiveerd als in artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden is omschreven, heeft de Overeenkomst betrekking op dat verspreidingsgebied.
6.6 De prijs per verzending wordt vooraf tussen Buurt&Co en Opdrachtgever overeengekomen en wordt/is opgenomen in de Overeenkomst.
6.7 Buurt&Co en Opdrachtgever komen een maximum bedrag dat in rekening wordt gebracht per verspreidingsgebied overeen. Buurt&Co brengt per verspreidingsgebied niet meer in rekening dan dit overeengekomen maximum bedrag.
6.8 Buurt&Co rapporteert maandelijks alle adressen welke zijn bereikt in het ‘dashboard’. Namen, postcodes en huisnummers worden niet weergegeven in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is Opdrachtgever verboden de adressen uit deze rapportage te (her)gebruiken voor commerciële doeleinden of te verstrekken aan derden.

Artikel 7 | Aanbieding van Opdrachtgever – BuurtKadoos
7.1 De aard van de aanbieding van Opdrachtgever wordt omschreven op een door Buurt&Co vervaardigde voucher.
7.2 Buurt&Co maakt de voucher, voorzien van een vast template, op in een door Opdrachtgever gewenste (huis)stijl. Opdrachtgever levert ten behoeve van deze opmaak de benodigde teksten en het benodigde beeldmateriaal, conform eventueel door Buurt&Co nader aangegeven technische specificaties.
7.3 Opdrachtgever levert dit materiaal binnen zeven dagen na het sluiten van de Overeenkomst via het ‘dashboard’ of per e-mail aan op het door Buurt&Co aangegeven e-mailadres.
7.4 Opdrachtgever dient binnen 3 dagen na ontvangst van de voucher aan Buurt&Co per e-mail kenbaar te maken dat hij/zij niet akkoord gaat met de voucher. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn reageert, mag Buurt&Co ervan uitgaan dat Opdrachtgever instemt met de voucher.
7.5 Opdrachtgever is en blijft volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de vouchers en staat jegens Buurt&Co volledig in voor de correctheid van de inhoud.
7.6 Opdrachtgever garandeert dat de (inhoud van de) voucher correct is en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
7.7 Buurt&Co brengt aan Opdrachtgever eenmalig een bedrag in rekening voor het ontwerpen en vervaardigen van de voucher. Dit bedrag is opgenomen in de Overeenkomst, zijnde set-up en ontwerpkosten.
7.8 Buurt&Co behoudt zich het recht voor om de verzending van een aanbieding van Opdrachtgever te weigeren. Alsdan zal zij met Opdrachtgever in overleg treden over een alternatieve inhoud en/of opmaak van de voucher.
7.9 Indien de Overeenkomst is gesloten, maar Opdrachtgever levert binnen de overeengekomen termijn geen materiaal voor de voucher, dan wordt een standaardvoucher opgemaakt. Deze standaardvoucher wordt, na kennisgeving aan Opdrachtgever, verstuurd door Buurt&Co als voucher.

Artikel 8 | Duur van de Overeenkomst – BuurtKadoos
8.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke in de overeenkomst is vastgelegd, ingaande op de datum van ondertekening van deze overeenkomst. Na verloop van de contractperiode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode en eenzelfde aantal verzendingen, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst tegen de vervaldatum (overeengekomen periode) met een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk opzegt.
8.2 Indien een bepaald verspreidingsgebied op een later tijdstip dan de ingangsdatum van de overeenkomst wordt geactiveerd, zoals vermeld in artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden, zullen er ook ten behoeve van dat verspreidingsgebied gedurende de overeengekomen periode en aantal verzendingen, en daarna behoudens opzegging stilzwijgend verlengd met steeds weer eenzelfde periode en eenzelfde aantal verzendingen, het afgesproken aantal verzendingen worden verricht. Voor zover er verzendingen in verband met opzegging buiten de overeengekomen periode (of een veelvoud van daarvan) na ondertekening vallen, worden deze verzendingen geacht binnen de overeenkomst te vallen. De opdrachtgever is derhalve voor iedere contractperiode gehouden om gedurende de overeengekomen periode iedere maand aan haar betalingsverplichting te voldoen.
8.3 Tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij er schriftelijk aantoonbaar sprake is van einde van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, met dien verstande dat er een opzegtermijn in acht wordt genomen van minimaal twee maanden.
8.4 Indien een verzoek tot tussentijdse opzegging door Buurt&Co wordt geaccepteerd, is zij gerechtigd om alle resterende verzendingen met een minimum bedrag van ¤ 150,00 bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.5 Opdrachtgever vrijwaart Buurt&Co tegen vorderingen van derden tengevolge van tussentijdse opzegging en/of weigering.

Artikel 9 | Termijn
9.1 Indien Buurt&Co met Opdrachtgever een bepaalde termijn is overeengekomen of door Buurt&Co is opgegeven voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 10 | Ontbinding en opschorting
10.1 Buurt&Co is gerechtigd de Overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde Overeenkomsten tussen Buurt&Co en Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen indien Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan één van haar/zijn (betalings) verplichtingen uit de met Buurt&Co gesloten Overeenkomst, alsmede ingeval van een (aanvraag van) surséance van betaling, faillissement, toepassing zijnde schuldsanering of onder curatele stelling van Opdrachtgever.
10.2 Bedragen die vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen Buurt&Co reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht en/of geleverd zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
10.3 Buurt&Co is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien sprake is van na het sluiten van de Overeenkomst door Buurt&Co ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
10.4 Indien Buurt&Co tot ontbinding van de Overeenkomst overgaat dan wel haar verplichtingen opschort zoals hierboven vermeld, is Buurt&Co gerechtigd aan Opdrachtgever een schadevergoeding in rekening te brengen, hetgeen gelijkgesteld wordt met een gemiddeld maandelijks bedrag vermenigvuldigd met de resterende maanden tot het einde van de looptijd van de Overeenkomst. Het hiervoor genoemde maandelijks bedrag wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van het bedrag van hetgeen maandelijks al in rekening is gebracht bij Opdrachtgever tot aan het moment van de ontbinding dan wel opschorting. 10.5 Indien Buurt&Co tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij jegens Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

Artikel 11 | Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Buurt&Co geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Buurt&Co niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand het Buurt&Co onmogelijk maakt de Overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij gehouden is aan Opdrachtgever enige schade te vergoeden.
11.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Buurt&Co niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden is Buurt&Co bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12 | Betaling en incasso
12.1 Tenzij betaling geschiedt door middel van automatische incasso, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op de wijze als is aangegeven op de door Buurt&Co verstuurde factuur.
12.2 Indien de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden de automatische incasso niet plaats vindt, dan dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog binnen veertien dagen na de factuurdatum wordt voldaan.
12.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd tot algehele voldoening. Tevens is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso) kosten en kosten van een gerechtelijke procedure tot algehele voldoening. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40,00, tenzij de wet anders bepaalt dat de voldoening betrekking heeft op een andere dan wel latere factuur.
12.4 Klachten betreffende facturen moeten binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.

Artikel 13 | Aansprakelijkheid
13.1 Buurt&Co is in ieder geval niet aansprakelijk voor – schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Buurt&Co is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste/ onvolledige gegevens en/of ondeugdelijke materialen. – indirecte schade of gevolgschade. – schade die voortvloeit uit vorm- of drukfouten en/of uit het onrechtmatig gebruik van vouchers en/of schade voortvloeiende uit de in de vouchers overgedragen boodschappen, aanbiedingen en uitingen.
13.2 Buurt&Co is enkel aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door opzet en/of grove nalatigheid zijdens Buurt&Co.
13.3 De aansprakelijkheid van Buurt&Co is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Buurt&Co aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Buurt&Co beperkt tot maximaal de omvang van het voor de uitvoering van haar opdracht in de Overeenkomst opgenomen bedrag. De aansprakelijkheid van Buurt&Co is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert. 13.4 Buurt&Co is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat / respons op de door opdrachtgever gevoerde promoties.

Artikel 14 | Vrijwaring
14.1 Opdrachtgever vrijwaart Buurt&Co voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
14.2 Indien Buurt&Co door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Buurt&Co zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Buurt&Co, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Buurt&Co komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 15 | Intellectuele eigendommen, auteursrechten, privacy en promotiedoeleinden
15.1 Buurt&Co behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
15.2 Buurt&Co behoudt het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.
15.3 Buurt&Co behoudt het recht voor om inkomende en uitgaande telefoongesprekken met klanten op te nemen en terug te luisteren in het kader van opleiding en training van medewerkers van Buurt&Co.
15.4 Alle door Buurt&Co ontwikkelde materialen kunnen door Buurt&Co voor eigen promotie-doeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 16 | Reclames en verjaringstermijn
16.1 Klachten en/of gebreken over Buurt&Co en de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever, terstond doch uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan Buurt&Co
16.2 De Opdrachtgever dient Buurt&Co steeds in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en dient daarbij zijn/haar volledige medewerking te verstrekken.
16.3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Buurt&Co daardoor heeft moeten maken, daaronder de begrepen onderzoekskosten, voor rekening van Opdrachtgever.
16.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Buurt&Co en de door Buurt&Co bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 17 | Gebruik van naam en/of beeldmerk van Buurt&Co
17.1 De namen Buurt&Co, BuurtKadoos, InspiratieKadoos, DealDichtbij, of Wander en alle overige aan Buurt&Co gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na schriftelijke toestemming van Buurt&Co door Opdrachtgever gebruikt worden in (reclame-) uitingen.

Artikel 18 | Toepasselijk recht
18.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Buurt&Co is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter

Contact

Buurt&Co B.V.
Joan Muyskenweg 22 3.2.3.
1096 CJ Amsterdam
020 8465745
info@buurtkadoos.nl
KVK: 51753073BTW: NL 8501 55 332 B01
BTW: NL 8501 55 332 B01

Kado is geactiveerd!

... Minuten resterend